Gribskov Forsyning - Nyhedsbrev december 2022

Spildevandstaksten 2023

Spildevandstaksten for næste år er netop vedtaget af både Gribskov Spildevands bestyrelse og kommunalbestyrelsen. Selvom de stigende elpriser og den øgede inflation betyder en betydelig stigning i driftsomkostninger, har vi formået at fastholde den variable takst på samme niveau som sidste år, mens den faste takst og tilslutningsbidraget blot følger inflationen og er fremskrevet med 6,42 % baseret på Danvas indeksregulering for det kommende år.

Hvad dækker spildevandstaksten?
Prisen, du betaler for spildevandsafledning, dækker følgende: drift, vedligehold, renovering og udbygning af kloaknet, klimasikring, drift og vedligehold af renseanlæg samt kontrol af, at det rensede spildevand overholder udledningskravene, inden det bliver ledt tilbage til naturen. Dertil kommer grønne afgifter til staten samt moms.

Derfor varierer spildevandspriserne fra kommune til kommune – du kan se priserne for de enkelte kommuner på Danvas interaktive Danmarkskort.

Sådan ser Gribskov Spildevands budgetramme ud
Budgettet for 2023 er på 104.000.000 kr. eksklusiv tømningsordningen.  Den økonomiske ramme fordeler sig som følger:

 Drift: 
 38.200.000 kr. 
 Anlægsinvesteringer:  50.000.000 kr.
 Renter, afdrag og garantiprovision: 
 15.800.000 kr.
 I alt: 
 104.000.000 kr.

Din pris på spildevand – hvis din ejendom er kloakeret

For 2023 er priserne således:

  • Dit variable bidrag er 53,74 kr. eks. moms – nøjagtig ligesom sidste år. Prisen bliver beregnet ud fra dit vandforbrug og dækker udgifterne til at rense den mængde spildevand, du udleder til kloakken.
  • Dit faste bidrag udgør per stikledning 846,99 kr. inkl. moms. Bidraget er nødvendigt, fordi Gribskov Spildevand har mange omkostninger, der ikke afhænger af mængden af renset spildevand. Det faste bidrag reguleres efter gældende lovgivning.
  • Virksomheder, der driver erhverv på markedsvilkår og bruger mere end 500 m3 om året, kan tilmelde sig trappebetalingsmetoden, der giver rabat således, at man betaler mindre for den sidste afledte kubikmeter vand.

Se en oversigt over samtlige takster og gebyrer her.


Tømningsordning
Hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, betaler du i stedet for at få tømt din bundfældnings- eller samletank. Ejendomme med bundfældningstanke opkræves også statsafgift for nedsivning på baggrund af afløbskode i BBR.

Har du en bundfældningstank, er det FKSSlamson, der står for tømningen, mens Svend Erik Norby står for at tømme samletanke.

Samletank
Taksten for samletanke for 2023 består af:

  • Et fast behandlingsbidrag, der opkræves en gang årligt, på 347,63 kr. inkl. moms
  • Administrationsbidrag på 234,10 kr. inkl. moms
  • Et variabelt behandlingsbidrag for samletanke på 10,13 kr. pr. m3 inkl. moms
  • Dertil er prisen på en ordinær tømning 787,81 kr. inkl. moms

Bundfældningstank
Når du skal have tømt din bundfældningstank, kan du vælge mellem to metoder:

  • KSA-tømning, der er et kombineret slamsuger- og afvandingssystem. Det er en miljøvenlig metode, hvor tømningen sker ved, at KSA-bilen suger indholdet af bundfældningstanken op, afvander slammet under tilsætning af polymer, hvorefter vandet bliver ledt tilbage i bundfældningstanken. Prisen er: 642,08 kr. inkl. moms. + 155,69 kr. i administrationsgebyr.
  • Tømning med traktor eller slamsuger. Her er prisen: 1.969,55 kr. inkl. moms + 155,69 kr. i administrationsgebyr.

Administrationsgebyret er ikke blevet reguleret de seneste fem år.

Se en oversigt over tømningsordningens takster her.


Affaldstakst 2023

Taksten for affaldshåndtering for det kommende år er netop vedtaget af såvel Gribskov Genbrug & Ressourcers bestyrelse som kommunalbestyrelsen. Da Gribskov Genbrug & Ressourcer er et nyoprettet selskab per 1. juli 2022, er det første gang, det annoncerer takster.

Hvad dækker taksten for affaldshåndtering?
Taksten for affaldshåndtering er direkte knyttet op til driftsbudgettet for Gribskov Genbrug & Ressourcer.
Omkostningerne til indsamling af affald er endvidere relateret til de indgåede kontrakter med leverandører hos henholdsvis Svend Erik Norby og Svendsen & Søn.

Sådan ser Gribskov Genbrug & Ressourcers budgetramme ud
Budgettet for 2023 er på 90.700.000 kr. Den økonomiske ramme fordeler sig som følger:

Dagrenovation:   41.900.000 kr.
 Administration:  6.200.000 kr.
 Kuber: glas, papir og pap:  1.800.000 kr.
 Genbrugsstationer:  40.400.000 kr.
 Farligt affald:
 400.000 kr.
 I alt:   
 90.700.000 kr.

Din årspris for håndtering af affald

Dagrenovation:  1.593,75 kr. inkl. moms
Gebyr for genbrugsstationer:   
 1.636,25 kr. inkl. moms
Indsamling af genanvendelige fraktioner:   72,50 kr. inkl. moms
 Håndtering af farligt affald:  17,50 kr. inkl. moms
 Administrationsgebyr:
 252,50 kr. inkl. moms

Du kan se samtlige takster her.


Nyt betalingssystem på genbrugsstationerne – kun for erhverv

Per 1. januar 2023 indfører genbrugsstationerne i Skærød og Højelt nyt betalingssystem for erhvervskunder. Hvor prisen tidligere var afhængig af mængde og type af affald, og virksomheder enten købte dags- eller årskort til genbrugsstationerne, takseres de fremadrettet udelukkende per besøg og efter bilens størrelse.

Taksten per besøg kommer til at ligge mellem 110 og 190 kr. alt efter størrelsen på bilen – uanset hvor meget affald kunden har med.


Udvidet affaldssystem

Gribskov Genbrug & Ressourcer arbejder på at indføre et udvidet affaldssystem med sortering af affald i 10 fraktioner, der vil blive udbredt i både bolig- og sommerhusområder og for virksomheder.

I den kommende periode frem mod sommer har vi fokus på at etablere det faglige grundlag for den nye affaldsindsamlingsordning, hvilket også kommer til at inkludere en politisk behandling samt offentlig høring.

Derefter skal ordningen sendes i udbud.

Gribskov Genbrug & Ressourcer vil have stort fokus på borgerinddragelse i hele processen og kommer løbende til at invitere borgere, sommerhusejere, grundejerforeninger mf. til dialogmøder for at informere om processen og skabe det bedste grundlag for en velkonsolideret affaldsordning.


Høring af forslag om separatkloakering i Ramløse

Den 30. november inviterede Gribskov Forsyning og Gribskov Kommune til borgermøde i Ramløsehallen for at fortælle om baggrunden for høring af forslag om separatkloakering i Ramløse. Mange borgere mødte op og bød ind med spørgsmål og kommentarer til projektet.

Er du en af de berørte borgere, og sidder du med yderligere spørgsmål, kan du læse vores FAQ om separering af kloakken i Ramløse her.

Har du spørgsmål, der ikke bliver besvaret i FAQ’en, kan du skrive til: ramlose@gribskovforsyning.dk

I høringsperioden kan alle borgere, grupper og organisationer komme med høringssvar. Fristen for høringssvar er netop blevet udsat af byrådet til 28. februar 2023.
Høringssvar skal sendes til Gribskov Kommune på mail: tms@gribskov.dk – i emnefeltet skal du skrive ’Kloak Ramløse’. Du kan også sende med almindelig post til: Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.


Kundeservice og tømningsordning i julen

Kundeservice har lukket mellem jul og nytår (uge 52).

For madaffald er der ændret tømningsdag i uge 52, da den normale tømningsdag falder på 2. juledag. Vi beder alle vores kunder om at stille madaffaldsspanden frem om mandagen som vanligt og lade den stå, indtil den bliver tømt i ugens løb.


Gribskov Forsyning ønsker alle en glædelig jul

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribskov Forsyning A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribskovforsyning.dk  •  Telefon 48 40 41 00