Gribskov Forsyning - Nyhedsbrev marts 2023

Sådan ser din nye regning ud

I løbet af marts modtager du årsafregning fra Gribskov Forsyning, og det er første gang, du skal betale både for renovation og spildevandsrensning. Årsagen er, at Gribskov Forsyning overtog driften af affaldsområdet i kommunen per 1/7 2022. Tidligere betalte du for renovation over ejendomsskatten, men nu er den post væk og er i stedet overgået til Gribskov Forsynings regning.

Såvel spildevand- som renovationsudgift opkræves halvårligt i april og oktober. For private husholdninger fordeler renovationsudgiften sig i 2023 som følger:

 Restaffald (190 ltr.) og madaffald
 
 (140 ltr.)/renovationsstativ: 1.593,75 kr.
 Gebyr for genbrugsstationer:  1.636,25 kr.
 Indsamling af genanvendelige fraktioner:
  72,50 kr.
 Håndtering af farligt affald:   
  17,50 kr.
 Administrationsgebyr for private husholdninger:  252,50 kr.
 I alt:  3.572,50 kr.

Du kan blive klogere på takster for spildevand her og affald her.


Grønt regnskab

Gribskov Forsyning har netop lanceret sit grønne regnskab for 2022. Rapporten sætter fokus på den klimabelastning, spildevandsrensningen udgør i kommunen, og hvordan selskabet arbejder med at mindske forureningen.

Langt den største miljøbelastning er påvirkning af vandmiljøet. Det kan lyde særlig grelt, når der sker overløb med urenset spildevand i forbindelse med større regnskyl. Men faktisk er denne påvirkning lille i forhold til den påvirkning, som sker ved den kontinuerlige udledning af renset spildevand.

I 2022 var hovedfokus i selskabets strategi den gennemgribende restrukturering af spildevandsrensningen i kommunen samt at nedbringe mængden af uvedkommende vand i kloaknettet.

Restruktureringen går netop ind i sit sidste år. Det udvidede og ombyggede Gilleleje Renseanlæg, der stod færdig i 2021, er helt central i den strategi. Anlægget skal på sigt modtage spildevandet fra syv mindre og utidssvarende renseanlæg, som enten er lukket eller er under nedlukning. Fra 2023 renses alt spildevand i kommunen på de fremtidssikrede anlæg i Helsinge og Gilleleje.

»Den helt store styrke ved at lukke de små anlæg er, at vi mindsker belastningen af sårbare vandområder som Tinkerup Å, Pandehave Å, Arresø og havnen i Gilleleje. Dels på grund af forbedret spildevandsrensning og øget bassinkapacitet, og dels fordi udledningen af renset spildevand flyttes, så den primært foregår til Kattegat via havledningen 400 meter ud i havet,« siger Pernille Søndergaard og fortsætter:

»Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at anlæggene i Gilleleje og Helsinge renser spildevandet særdeles effektivt og overholder gældende udledningstilladelser meget flot.«

Endvidere viser rapporten, at selskabet har brugt mindre el, kørt færre kilometer og har et fald i CO2-udledning på 2,9 % - selvom forbruget på genbrugsstationerne delvist er medregnet efter overtagelsen af affaldsområdet og oprettelsen af Gribskov Genbrug & Ressourcer per 1/7 2023.

Vil du vide mere, kan du finde det grønne regnskab på vores hjemmeside www.gribskovforsyning.dk


Havledning sikrer sundt havnemiljø og rent badevand

Gribskov Spildevand A/S modtager en del henvendelser vedrørende havledningen vest for Gilleleje havn. Derfor vil vi gerne kort orientere om baggrunden for havledningen, der er etableret i forbindelse med den gennemgribende modernisering af spildevandsrensningen i kommunen. Siden medio 2021 har havledningen udledt det rensede spildevand fra Gilleleje Renseanlæg.

Havledningen er 400 meter lang og ligger i havet vest for Gilleleje havn. Alt vand, der bliver udledt gennem havledningen, er renset og lever op til alle miljømæssige krav. Lidt misvisende kaldes det for spildevand, selvom det altså er renset spildevand. Den korrekte tekniske betegnelse er teknisk vand. Det er helt klart og rent, som du kan se på billedet her:

Gribskov Spildevand A/S har valgt en 400 m lang ledning netop for at sikre såvel badevandet som havnemiljøet. Vores analyser viser, at badevandskvaliteten er upåvirket – og måske endog er bedre end tidligere, hvor det tekniske vand blev udledt via Gilleleje Havn.  

Vil du vide mere om havledningen og om restruktureringen af kommunens spildevandsrensning, kan du følge med på: www.gribskovforsyning.dk


Tekniske analyser i Ramløse igangsat

Gribskov Spildevand arbejder på at løse tilbagevendende oversvømmelsesproblemer med spildevand på terræn i Ramløse samt forurening af Arresø og moserne ved Ramløse Søkrog, når der sker overløb af urenset spildevand ved kraftige regnskyl.
 
I november 2022 sendte Byrådet et forslag til tillæg til spildevandsplanen i høring, der handler om at ændre kloakeringsformen i Ramløse. Høringsfristen er netop afsluttet den 28. februar 2023.

Nu iværksætter Gribskov Spildevand en forundersøgelse, der bl.a. vil omfatte tv-inspektion af kloakker og fastlæggelse af den nøjagtige placering af kloakledninger og brønde samt kortlægning af nedsivningspotentialet. 

TV-inspektion af kloakkerne opstartes i april, og private vil have mulighed for at få TV-inspiceret private kloakker til en fordelagtig pris. Tilbudsprisen for TV-inspektion af ledninger på privat grund vil blive offentliggjort den 25. marts 2023 på Gribskov Spildevand AS´ hjemmeside.

Grundejere, der ønsker at gøre brug af dette tilbud, skal rette henvendelse til Gribskov Spildevand A/S på mailadressen ramlose@gribskovforsyning.dk senest mandag d. 3. april 2023.


Udvidet affaldssystem – kort status

Gribskov Genbrug & Ressourcer er i fuld gang med at se på, hvordan vi kan udvikle den bedste dagrenovation fremadrettet. Ifølge den nye Affaldsbekendtgørelse fra Miljøstyrelsen, skal affaldssystemet udvides, så vi fremadrettet kommer til at sortere affaldet i 10 fraktioner. Det er dog op til de enkelte kommuner, hvordan det udmøntes.


Det er Gribskov Kommune, som i et nyt affaldsregulativ beslutter, hvordan dagrenovation skal se ud fremadrettet. Gribskov Genbrug & Ressourcer giver input til affaldsregulativet, og vi har blandt andet fokus på følgende:

  • Hvilke løsninger skal de enkelte boligtyper have – f.eks. individuelle løsninger for villaer og sommerhuse og fællesløsninger for rækkehuse og etageejendomme
  • Serviceniveau – herunder tømningsfrekvens, beholdertyper og -størrelser
  • Mulighed for tilkøb af beholder, hvis der er behov for mere volumen
  • Løbende evaluering af behov for minigenbrugsstationer
  • Takstens sammensætning
  • Håndtering af de mange smalle veje og grusveje i kommunen

I Gribskov Kommune forventes forslaget til et nyt Affaldsregulativ politisk behandlet i forsommeren. Herefter sendes det i en fire ugers høring, hvor alle har mulighed for at give deres input. Den endelige godkendelse af forslaget sker i efteråret. Herefter skal Gribskov Genbrug og Ressourcer i gang med at implementere det nye dagrenovationssystem.

Med venlig hilsen
Gribskov Forsyning

Gribskov Forsyning A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribskovforsyning.dk  •  Telefon 48 40 41 00