Tirsdag den 16. juli lukker administrationen kl. 14

 

Uvedkommende vand

Uvedkommende vand er et problem for de fleste spildevandsselskaber landet over. Forhold som grundvandsstand, jordbundsforhold, nedbør samt kloaknettets tilstand har indflydelse på mængden af uvedkommende vand, der ledes til renseanlæggene.

Stor undersøgelse af grundejernes kloakforhold

For at blive i stand til at minimere mængden af uvedkommende vand har Gribskov Spildevand A/S igangsat en storstilet undersøgelse af grundejernes kloakforhold. Frem mod 2027 vil 1000 ejendomme om året blive undersøgt for at lokalisere utætte kloakker samt regnvandsledninger, der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken.

Ulovlig tilslutning af regnvand til kloakker

Hvis du er kloakeret for spildevand og regnvand, betyder det, at der også må ledes regnvand fra veje, tagflader samt befæstede arealer såsom terrasser og gårdspladser til kloakken. Regnvand fra græsplæner og andre ubebyggede områder, betegnes som uvedkommende, og må ikke ledes til kloakken.

Hvis du kun er kloakeret for spildevand, skal al dit regnvand håndteres via nedsivning på grunden eller udledes til vandløb eller søer.

Det er ulovligt at tilslutte regnvand til kloakker, som ikke er beregnet dertil.

Gribskov Spildevands foreløbige undersøgelser viser, at mellem 10-15 % af ejendommene i kommunen ulovligt har koblet regnvand til kloakledningerne.

Uvedkommende vand på grund af utæt kloak

Uvedkommende vand i afløbssystemet kan også skyldes revner og brud i kloakkerne, utætte samlinger, fejl i kloaksystemet mv.

Hvis Gribskov Spildevand ved TV-inspektion i skel eller ved visuel inspektion i skelbrønd konstaterer synligt klart rindende vand, uden at der forbruges vand i ejendommen, er det tegn på, at kloakken er utæt. Vores foreløbige undersøgelser viser, at der i enkelte områder er op imod 25 % af husstandenes kloakker, der er utætte.

Her har en del grundejere med forsikring mod rørbrud fået hjælp fra forsikringsselskabet til renovering af kloakken på den private grund.

Dræn

Dræn fra marker mv. kan være tilsluttet kloaksystemet, typisk er de tilsluttet, da kloakeringen blev gennemført. Dræn, der er tilsluttet spildevandsførende ledninger, bliver afkoblet i takt med at de konstateres. Tilslutningen af drænet kan være lovlig såvel som ulovlig. Derfor er baggrunden for tilslutningen vigtig at afdække, fordi det i sidste ende placerer ansvaret for afkobling af drænet. 

Grundejerens pligter

Grundejere skal i alle typer kloakerede områder sørge for, at spildevandsbrønde er udført med tætte dæksler, og at dækslerne som minimum er placeret i niveau med terræn og gerne, højere end det omkringliggende terræn. Dette for at sikre at overfladevand ikke strømmer til kloakken.

Forventelig tilstand og funktion af kloakker på privat grund

Kloakker på privat grund etableres typisk i forbindelse med opførelse af byggeri eller ombygninger og henligger som oftest uden regelmæssigt tilsyn eller vedligeholdelse fra grundejers side. Som al anden infrastruktur forfalder kloakker som følge af alder og anvendelse. Den forventede levetid for en ledninger og brønde udført beton, er mellem 60 og 80 år afhængig af tidspunktet for etablering. Netop i perioden 1950´erne til 1980´erne blev ledninger og brønde anlagt i beton. Nyere anlagte kloakker holder længere end tidligere anlagte kloakker. Mange af de private kloakker i Gribskov Kommune er etableret i perioden 1950´erne til 1980´erne og kloakkerne er derfor nu typisk mellem 40 og 70 år gamle.

 

Gribskov Spildevand A/S observerer hyppigere og hyppigere at der fra private kloakker ledes grundvand og overfladevand til forsyningsselskabets spildevandskloakker, hvilket overbelaster renseanlæg og pumpestationer. Grundvand der trænger i de private kloakker sker gennem utætheder og overfladevand kan skyldes utætte dæksler og brønde tæt på terræn – alt sammen årsager der typisk opstår som følge af alder og slitage. Aldrende og nedslidte kloakker kan tillige være egnede levesteder for rotter, fordi rotterne kan gnave gennem ledningerne og bygge reder ude i jorden omkring ledningerne. Dårligt fungerende kloakker er i grelle tilfælde et ulovligt forhold, som den kommunale myndighed kan kræve udbedret for grundejers regning.

 

Gribskov Spildevand A/S skal derfor opfordre til, at ejere af kloakker der er mere end 40 år gamle, får gennemført en inspektion af kloakkernes tilstand og miljømæssige funktion med jævne mellemrum, f.eks. hvert 10 år eller ved ejerskifte. Inspektionen skal foretages af autoriseret kloakmester eller kloakfirma.

 

Gribskov Forsyning understreger, at vurdering af kloakkers tilstand altid er grundejers eget ansvar. De anførte generelle mulige konsekvenser af nedslidte kloakker på private ejendomme, er videregivet uden ansvar for Gribskov Forsyning.

 

Store vandmængder i spildevandsledningerne

Når det regner, er der en voldsom overbelastning af flere af vore renseanlæg. Det er tegn på, at der ledes regnvand til spildevandssystemet. Undersøgelser for fejlkoblinger er derfor også et led i at optimere driften på rensningsanlægget både økonomisk og rensningseffektivt. På nedenstående kurve, kan du se et eksempel på, hvordan vandmængder i spildevandsledningerne flere steder stiger i takt med, at det regner.

Måling af vandmængder i spildevandsledninger, ved regn:

Siden 2014  har Gribskov Spildevand målt vandmængden i spildevandsledningerne flere steder i området i Smidstrup, og ligeledes målt for regn.  På figuren ses en måling den 3.-6. juni 2017 i spildevandsledningen, hvor Kaldehøjs-Åsen støder ud i Englodsvej, Smidstrup. Det ses, at vandmængden, flow, liter i sekundet (lilla streg)  i spildevandskloakken stiger voldsomt, når det regner, akkumuleret mm nedbør (blå streg).

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribskovforsyning.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribskovforsyning.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --