Fredag den 21. juni lukker administrationen kl. 11

 

Privatlivspolitik

 

Beskyttelse af dit privatliv

 

 • Vi tager behandling af dine personoplysninger alvorligt.

 • Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.

 • Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

 • Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

 

Dataansvar – kontaktoplysninger            

 

Gribskov Forsyning A/S er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

 

Gribskov Forsyning A/S, Holtvej 18C, 3230 Græsted

CVR nr. 32 64 48 48

Kontaktperson: Louise Kjærulff

E-mail: lk@gribskovforsyning.dk · Telefon +45 48 40 41 60

 

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

 

Vi behandler følgende oplysninger om dig

 

Vi behandler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde Gribskov Forsynings forsyningspligt eller det løbende aftaleforhold, hvilket er følgende oplysninger:

 

 • Navn

 • Adresse

 • Telefonnummer (fastnet)

 • Mobilnummer (hvis oplyst af dig)

 • E-mailadresse (hvis oplyst af dig)

 • Eventuelt CVR-nummer

 • Målernummer

 • Kundenummer

 • Oplysninger om boligforhold og -type

 • Ejendomsnummer 

 • Eventuelt tanktype

 • Eventuelle Tømninger

 • Billeder af: vandmåler - ifm. aflæsninger, forhindringer - ifm. tømning af tank eller vandskade/udbedringer – ifm. ansøgning om refusion

 • Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til brug for afregning af spildevand

 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt

 • Eventuelle e-mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale

 • Eventuelle tinglysninger

 • Eventuelle klagesager

 • Eventuelle statistiske afvigelser

 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs

 • Aktiviteter hos kunden

 

Afdragsordninger:

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.

 

Lovovertrædelser:

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.

 

Cookies:

Hvis du bruger vores hjemmeside behandler vi også dine oplysninger i forbindelse med cookies –se nærmere herom i vores cookie-politik

 

Læs mere her

 

CPR-nummer

Vi ønsker kun at behandle dit CPR-nummer, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil, eller i den situation, hvor vi skal overdrage en fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden, og du ikke har oplyst CPR-nummeret selv. Vi beder dig derfor om at logge ind på selvbetjeningen MinForsyning på vores hjemmeside www.gribskovforsyning.dk og tilkendegive om du ønsker at vi anvender dit CPR-nummer til følgende formål:

 • Udbetalinger til dig via Nem-konto

 • Henvendelser (bl.a. regninger) i e-Boks

 • Opdatering af adresseforhold

Vær i den forbindelse opmærksom på at du altid kan trække dit samtykke tilbage igen, hvis du skulle ønske det.

 

Hvor dine oplysninger stammer fra

 

De oplysninger vi har om dig, har du enten selv udleveret til os; eller vi har modtaget dem fra ejendomsmægleren (med dit samtykke) ifm. dit køb af bolig. Dine målerdata har vi fra dit vandværk.

 

Formål og retsgrundlag for behandling

 

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.

 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Gribskov Forsyning

 • Hvis vi behandler CPR-nummer efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer

 • Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer er det til følgende formål:

 • Udbetaling via Nem-konto

 • Henvendelser via e-Boks

 • Foretage entydig identifikation, herunder adresseforhold, flytning mv.

 

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

 

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, som er følgende:

 

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningspligten:

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for Gribvands overholdelse af sin retlige forpligtelse).

                               

Optimering af drift og forsyningssikkerhed:

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1,  litra e og f angår databehandling på grund af samfundets interesse eller fordi det er en legitim interesse (afvejningsregel), som er optimering af drift og forsyningssikkerhed.

 

Spildevandsselskabets modtagelse af vandforsyningernes målerdata med henblik på afregning af vandafledningsbidrag:

Lov nr. 132 af 16/02/2016 om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, § 1, nr. 33; bekendtgørelse nr. 1227 af 03/10/2016. Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed § 2, stk. 2, punkt 8.

 

Spildevandselskabets modtagelse af vandforsyningernes målerdata med henblik på afregning af spildevandsafgift: Lovbekendtgørelse 2016-11-11 nr. 1323 om afgift af spildevand, se § 7, stk. 10.

 

CPR-numre:

Databeskyttelseslovens § 11 (behandlingen af personnummer som følge af lovgivningen)

Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, vil der kun ske den behandling af CPR-nummeret, som samtykket omfatter. Ved inddrivelse er vores retsgrundlag lovbekendtgørelse nr. 29 af 12/01/2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 2, hvor vi kan indhente og behandle CPR-nummer på baggrund af samtykke, samt i de situationer, hvor du dels ikke vil oplyse CPR-nummeret, dels hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning.

 

Korrekte og opdaterede personoplysninger

 

Personoplysningerne som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksomme på at dine oplysninger ikke er korrekte.

 

Vi beder dig også selv sørge for, at de oplysninger som vi har registreret på dig, er korrekte. Du kan opdatere dine kontaktoplysninger mv. via selvbetjeningen MinForsyning på vores hjemmeside www.gribskovforsyning.dk. Du er også velkommen til at kontakte vores kundeservice med ændringer på telefon 48 40 41 00 eller e-mail: kundeservice@gribvand.dk

 

Opbevaring af data

 

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Gribskov Forsynings forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år plus indeværende regnskabsår.

 

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

 

Videregivelse af data

 

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere/koncernselskaber, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

 

Vi overlader også dine personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

 

Dine oplysninger videregives eller overlades til følgende kategorier af leverandører/databehandlere:

 

 • Gribskov Kommune
 • Vores It-Hosting firma
 • Udbyderne af vores kundehåndteringssystem, afregningssystem, systemet der håndterer tømningsordningen samt vores SMS og e-mail service
 • De private vandværker
 • Vores entreprenører (kun ifm. tømning af tank)
 • Landinspektører ( kun ifm. tinglysning)
 • Skat, Fogedretten og RKI (kun ifm. inddrivelse)

 

Dine rettigheder:

 

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

 

Dine rettigheder er følgende:

 

 • Ret til indsigt (ret til at se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

 

 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

 

 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –bortset fra opbevaring –med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

 

 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vores selskab har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk

 

Klage

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Gribskov Forsynings behandling af dine personoplysninger, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine oplysninger på.

 

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

 

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Opdatering

 

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 2. juni 2018 og vil løbende blive opdateret. Den opdaterede privatlivspolitik vil fremgå af vores hjemmeside.

 


Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribskovforsyning.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribskovforsyning.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --