Fredag den 21. juni lukker administrationen kl. 11

 

FAQ om separering af kloakken i Ramløse

Herunder kan du læse en lang række spørgsmål og svar vedrørende separering af kloakken i Ramløse.

Har du spørgsmål, som ikke er blevet besvaret her, er du velkommen til at kontakte os på mail: ramlose@gribskovforsyning.dk

 

Den politiske proces

Hvornår behandles spildevandsplanen

Udkast til tillæg til spildevandsplanen behandles på Klima, Teknik og Miljø, 1. november, i Økonomiudvalget 7. november og sidst i Byrådet 15. november 2022. Her kan Byrådet beslutte at sende tillægget i 8 ugers offentlig høring. Administrationen vil efter høringsperioden samle alle høringssvar i en hvidbog, som vil blive fremlagt for Klima, Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og endelig Byrådet primo 2023, der kan vælge at beslutte, at tillægget vedtages.

Hvordan laver man et høringssvar

I høringsperioden kan alle borgere, grupper og organisationer komme med høringssvar. I høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde – informationsmøde. Høringssvar skal sendes skriftligt til Gribskov Kommune på mail til Gribskov Kommune til TMS@gribskov.dk, i emnefeltet skriver man kloak Ramløse, eller med almindelig post til Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.Årsag og forklaring til krav om kloakseparering i Ramløse

Hvorfor forslag om separering af kloakken i Ramløse?

I Ramløse er der fire overløbsbygværker der udleder spildevand til Arresø ved kraftig regn. Overløbene aktiveres når der ikke er mere kapacitet i kloakken.

Overløbsbygværkerne har alle gældende tilladelser tilbage fra Hovedstadsrådets tid, hvor kravene var mere lempelige end i dag. Til trods herfor kan Gribskov Spildevand A/S, ikke overholde tilladelsens vilkår, hvorfor der under kraftig regn udledes store mængder urenset spildevand.

Derudover fungerer den nuværende kloak under kraftig regn ikke tilfredsstillende, da der i visse områder af Ramløse opstår søer af spildevand på terræn, fordi kloakkerne er underdimensionerede i forhold til nutidens klima.

Ved separering af den nuværende kloak, løses problemet med udledningerne til Arresø og de tilbagevendende situationer med spildevand på terræn.

Hvilke ejendomme er omfattet af planerne om separering af kloakken i Ramløse, hvis de bliver vedtaget?

Ved at aktivere dette LINK kan man se hvilke ejendomme der er omfattet af separeringen af kloakken i Ramløse.

Ejendomme der ikke selv oplever problemer under regn bidrager lige så meget til problemerne med udledning til Arresø og til spildevand på terræn som andre ejendomme.
 
Alle ejendomme, bebyggede som ubebyggede, som er beliggende indenfor afgrænsningen vist på kortet er derfor omfatte af projektet og vil modtage påbud om tilkobling.

Dog gælder der særlige forhold for de ejendomme der er markeret med blå og grøn signatur.

Ejendomme med grøn signatur
Ejendomme med grøn signatur er allerede separeret og planerne for separering af kloakken omfatter ikke disse ejendomme.

Ejendomme med blå signatur
Ejendomme med blå signatur er udtrådt af kloakforsyningen for regnvand og afleder regnvandet på grundene ved nedsivning. For disse ejendomme gælder, at ejendommenes status som udtrådt af kloakforsyningen bevares uændret. Ejendommene afleder kun spildevand til kloakken i vejen og ejendommene skal derfor omkoble spildevandsledningen på grunden til det nye stik for spildevand som Gribskov Spildevand A/S etablerer.

Kan man i stedet gennemføre en frivillig løsning med nedsivning?

Teoretisk set kunne man godt etablere en frivillig løsning hvor alle ejendomme etablerer nedsivning, men problemet i forhold til Arresø og spildevand på terræn, fordrer at alle går med. Erfaringer fra andre tilsvarende projekter viser dog, at dette ikke bliver tilfældet og så bliver problemerne ikke løst.

Ejendomme der søger og opnår tilladelse til at etablere nedsivning af alt regnvandet fra grunden, indgår i en ordning hvor ejendommene udtræder af kloakforsyningen for regnvand. Ejendommene mister dermed retten til at aflede regnvand til kloakken og kan ikke forvente at generhverve retten.

Hvad er det juridiske grundlag, hvis separering af kloakken i Ramløse vedtages?

Grundejere har mulighed for at gøre indsigelse mod tillægget indenfor høringsperioden på 8 uger, der starter hvis Byrådet vedtager tillægget som forslag. Først når Byrådet efter høringsperioden genbehandler tillægget under hensyn til de indkomne indsigelser, tager Byrådet endelig stilling til om tillægget skal vedtages.

Hvis tillægget vedtages, hvornår modtager jeg så påbud om separering af kloakken?

Juridisk modtager grundejerne påbud om  at separere kloakken fra Gribskov Kommune. Påbuddet modtager du, når det nye stik er lavet.

Hvad er påbudsfristen?

Alle ejendomme får samme frist for tilslutning d. 31. december 2027 uanset datoen for påbuddet.

For ejendomme med blå signatur på kortet, vil påbuddet ikke indebære separering på grunden, man alene indebære omkobling af spildevandssystemet fra den nuværende kloakledning  i skel til den nye spildevandsledning der etableres frem til skel.

Må jeg separere min kloak før jeg modtager påbud?

Du må gerne separere kloakken på din grund, før du modtager påbuddet. Det anbefales at du afventer byrådets endelige vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen.

At gennemføre kloakseparering før du modtager påbud, kan f.eks. være relevant hvis du står overfor omlægning af haven eller du skal bygge til eller renovere dit hus.Kloakarbejdet på din grund i praksis

Hvordan gennemføres en separering, hvis tillægget vedtages?

Før separering består din Kloak af én ledning der afleder både regnvand og spildevand til én skelbrønd som udgør overgangen mellem din kloak og Gribskov Spildevand A/S´ kloak.

Ved separering placerer Gribskov Spildevand A/S et nyt stik i skel til spildevand. På din grund skal du nu adskille regnvand og spildevand og føre spildevandet til det nye stik.

Typisk vil man lade alle tagnedløb og nedløb fra rendestensbrønde og brønde der afvander gårdspladser og indkørsler forblive tilsluttet den gamle kloak på grunden. Spildevand fra køkken, toilet og bad samles i et nyt spildevandssystem på grunden og ledes til den nye spildevandsledning som Gribskov Spildevand A/S etablerer frem til dit skel. Kloakken fra dit hus til kloakken i skel mod vejen er din ejendom. Du skal således etablere og betale omkostningen ved separering af regn- of spildevand på din grund og herunder den nye skelbrønd for spildevand.

Hvad gør jeg, hvis min ejendom allerede er separatkloakeret?

Hvis du har dokumentation for, at din ejendom allerede er separeret på grunden, skal du sende dokumentation for dette til kommunen, når påbuddet om separering modtages. Hvis du ikke har dokumentation for at din ejendom er separeret, skal du tage kontakt til en kloakmester, som kan lave en dokumentation for separatkloakeringen.

Hvad gør jeg, hvis der ikke udledes regnvand fra min ejendom til kloakken?

Hvis alt dit tagvand ledes til faskiner, ud på jorden, opsamles i tønder, eller ejendommen har stråtag, så skal du kontakte kommunen, når påbuddet modtages.

Hvordan dokumenteres eksisterende kloakforhold?

Der kan findes tegninger af din ejendoms kloaksystem i Gribskov Kommunes byggesagsarkivHvis en tegning ikke findes i byggesagsarkivet, kan det være at du har en liggende privat. Hvis der ikke findes en tegning, bør der udarbejdes en tegning der viser de nuværende forhold. En kloakmester kan opmåle kloaksystemet og indtegne dette på en tegning over din grund, hvor også bygninger mv. er indtegnet. Et nyere luftfoto kan være et udmærket grundlag for en sådan tegning.

På tegningen skal det være muligt at se hvilke ledninger der er til regnvand og hvilke der er til spildevand. Det er også en god ide at tegne det offentlige kloakstik ind. Anvendes forskellige signaturer for regnvand og spildevand, er det en god ide at lave en signaturforklaring, der forklarer hvad signaturerne betyder.

Må jeg selv udføre arbejdet med at slutte min spildevandsledning til den offentlige ledning?

Nej. Alle kloakarbejder skal udføres af autoriseret kloakmester.

Har jeg indflydelse på, hvor den offentlige skelbrønd for spildevand placeres i matrikelskel?

Det er muligt at aftale placering af skelbrønd med Gribskov Spildevand A/S. Du skal blot rette tidlig henvendelse i projektforløbet.

Hvem må udføre kloakarbejdet på min grund?

Kun autoriserede kloakmestre må udføre kloakarbejdet på din grund. Du kan aftale med din kloakmester hvilke dele af arbejdet du evt. selv kan udføre, men det er vigtigt at kloakmesteren står inde for kvaliteten af det udførte arbejde.

Husk at kloakmesterens arbejde også skal omfatte en skelbrønd som placeres lige indenfor skellet og at brønden er forberedt på at Gribskov Spildevand A/S kan tilslutte en ledning til brønden ude fra vejen.

Hvordan dokumenterer jeg separeringen på min grund?

Du skal sikre dig, at din autoriserede kloakmester indsender en færdigmelding til kommunen. Sørg for at du selv får en kopi af færdigmeldingen. Færdigmeldingen skal ledsages af en tegning der viser placering af de nye ledninger. Tegningen kan hensigtsmæssigt tage udgangspunkt i tegningen for de eksisterende forhold som ovenfor aftalt.

Hvordan gennemføres separering på grunden før jeg modtager påbuddet?

Hvis du gennemfører separeringen før du modtager påbuddet, skal den nye spildevandsledning tilsluttes skelbrønden der i dag afleder regnvand og spildevand til den samme ledning i vejen.

Først når du modtager påbuddet, må du omkoble til den nye skelbrønd for spildevand til det nye kloakstik for spildevand, som Gribskov Spildevand A/S har etableret ud fra vejen og frem til skel. Din kloakmester skal tage størst muligt hensyn til at omkoblingen kommer til at ske nemt og enkelt.

Hvordan sker tilslutning af din kloak til Gribskov Spildevand A/S´ kloak?

Når Gribskov Spildevand A/S etablerer stik ved din ejendom, vil Gribskov Spildevand A/S´ entreprenør tilslutte spildevandsledningen til den skelbrønd som din kloakmester har etableret på din grund.Tidsplan

Hvad er tidsplanen for gennemførelse af separeringen, hvis tillægget vedtages?

På Gribskov Spildevand A/S´ hjemmeside, vil der blive oprettet et link man kan aktivere og se den senest opdaterede tidsplan. Separeringen gennemføres i etaper, og du kan på linket se hvilken etape din ejendom er beliggende i og hvornår etapen gennemføres.

Den nærmere tidsplan for separatkloakering af de enkelte etaper er endnu ikke udarbejdet og afventer Byrådets endelige vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen primo 2023.

Som for kortet over Ramløse, vil linket til tidsplanen kunne ses i denne FAQ.

Hvad er tidsplanen for separering af din ejendom?

Alle ejendomme har ens tidsfrist for gennemførelse af separeringen d. 31. december 2027. På denne dato skal alle ejendommes nye spildevandsledninger være tilsluttet den nye spildevandsledning som Gribskov Spildevand A/S har etableret og kloakarbejdet skal være færdigmeldt til Gribskov Kommune.Efter separering

Hvad skal jeg gøre, når ejendommen er separatkloakeret?

Din kloakmester skal færdigmelde kloakarbejdet til Gribskov Kommune vedlagt en kloaktegning, som tydeligt viser, hvor dit regnvand og spildevand føres hen. Det er en god ide, at du selv får en kopi af kloaktegningen med kloakmesterens stempel på.

Det er endvidere en god ide at du sikrer dig, at kloakmesterens pris indeholder al kloakmesterens sagsbehandling med kommunen, indtil færdigmeldingen er endeligt godkendt af kommunen.Økonomi, hvis tillægget vedtages

Hvordan påvirker separeringen af kloakken min huspris?

Det er altid en fordel, hvis din bolig er separatkloakeret, både når du skal købe og når du skal sælge den.

Skal jeg betale tilslutningsbidrag ved separering?

Nej, der er allerede betalt tilslutningsbidrag.

Ændres vandafledningsbidraget efter, at ejendommen er blevet separeret?

Nej, både det variable og det faste vandafledningsbidrag ændres ikke som følge af separeringen af kloakken.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidraget ved udtrædelse

Du har ret til at udtræde af kloakforsyningen for regnvand, hvis du kan få tilladelse fra Gribskov kommune til at nedsive regnvand på egen grund. Men med retten til at udtræde oppebæres ikke automatisk tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand. Gribskov Spildevand A/S har vurderet at betalingsvedtægtens rammer ikke gør det muligt at tilbagebetale tilslutningsbidrag som an naturlig følge af en udtrædelse for regnvand. Betalingsvedtægten for Gribvand Spildevand A/S præciserer (i overensstemmelse med Lov om betalingsregler for spildevand) at tilbagebetaling ikke en pligt. Betalingsvedtægten fastsætter, at tilbagebetaling af tilslutningsbidrag skal indebære en økonomisk fordel for Gribskov Spildevand A/S.

For at det kan være en økonomisk fordel for Gribskov Spildevand A/S, kræves som udgangspunkt en kollektiv udtrædelse i et større område og at den eksisterende kloakledning teknisk set kan anvendes som spildevandsledning i det område der kollektivt er udtrådt. Kun derved kan en tilbagebetaling  af tilslutningsbidrag indgå i en løsning der samlet set kommer til at udgøre en økonomisk fordel for Gribvand Spildevand A/S. Sandsynligheden for at en del af det eksisterende kloaksystem kan genanvendes som spildevandssystem vurderes generelt for at være meget lille.

Derved skal man som grundejer ikke forvente at kunne opnå tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved udtrædelse af forsyningen for regnvand.

Kan jeg finde finansiering i kreditforeninger?

Kreditforeninger kan til enhver tid låne penge til ejendomme forudsat, at der er friværdi til stede, og at øvrige vilkår for udlån er opfyldt.

Der findes ikke ordninger under hvilke kreditforeninger kan give lån til forbedringer af ejendomme, hvis de grundlæggende vilkår om friværdi mv. ikke er opfyldt. Dermed kan kreditforeninger ikke yde lån alene med den begrundelse, at lånet modsvarer en tilsvarende værdiforøgelse af ejendommen og da se bort fra de øvrige vilkår, der skal være opfyldt.

Der gøres opmærksom på, at kreditforeningslån er relativt dyre at oprette, hvis lånebeløbet kun er i størrelsesordenen op til 100.000 kr.

Kan jeg finde finansiering i banklån?

Banklån udstedes på mere individuelle vurderinger af låntagers kreditværdighed og formål med lånet. Banklån er billigere at optage end kreditforeningslån forudsat, at der ikke skal udstedes pant i ejendommen.

Man kan ikke sige noget generelt om mulighederne for at optage banklån udover, at der altid sker en individuel kreditvurdering fra bankens side.

Kan jeg opnå afdragsordninger?
Afdragsordning gælder ikke for påbud om separatkloakering.
Kan jeg opnå indefrysning?

Indefrysning gælder kun for forhøjet grundskyld og personer, der har rundet pensionsalderen, kan få indefrosset ejendomsskat.

Indefrysning kan ikke omfatte udgifter til forbedring af ejendomme, herunder forbedring/omlægning af private kloakker.

Kan jeg opnå henstand?

Spildevandsforsyningen kan yde henstand på forfaldne bidrag typisk forfaldne vandafledningsbidrag. Spildevandforsyningen kan ikke yde henstand på udgifter, som vedrører kloakarbejder på privat grund.

Kan håndværkerordningen bruges?

Folketinget vedtager med mellemrum at indføre håndværkerordningen, der giver skattefradrag for visse af udgifterne forbundet ved istandsættelse af private ejendomme og herunder ejendommes kloakker.

Der er p.t. ikke mulighed for at udnytte muligheden.

Det kan ikke udelukkes, at der de kommende år vedtages at indføre en ordning, typisk i en tidsbegrænset periode.Alternativer til separering

Kan jeg undgå kravet om separering?

Den eneste anden mulige løsning som alternativ til separering er nedsivning. Nedsivning kræver tilladelse fra kommunen og som ovenfor nævnt, vil nedsivning af regnvandet være at betragte som en udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand.

Udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand er dog ikke ensbetydende med, at du får tilslutningsbidraget tilbage, som nærmere uddybet ovenfor.

Kan jeg få tilskud til at lave nedsivningsanlæg?

Der kan ikke fra hverken Gribskov Kommunes eller Gribskov Spildevand A/S´ side gives tilskud til etablering af nedsivningsanlæg.

Kan jeg lede en del af regnvandet til nedsivning og en anden del til regnvandsledning?

Nogle steder er det fordelagtigt at lede regnvandet fra bagsiden af huset til nedsivningsanlæg, og resten af regnvandet ud i den offentlige regnvandsledning. Nedsivning af regnvand, helt eller delvist, kræver Gribskov Kommunes tilladelse.

Hvordan separeres afløb fra kælderskakt og lyskasser?

For udvendige afløb med lille vandafledning såsom lyskasser og kælderskakte kan du søge om tilladelse til fortsat tilslutning til spildevandsledningen. En tilladelse vil som udgangspunkt stille krav om, at der er etableret opkant hele vejen rundt om kælderskakten/lyskassen således, at der ikke kan strømme overfladevand ind fra de omgivende arealer.

Har du spørgsmål, som ikke er blevet besvaret her, er du velkommen til at kontakte os på mail ramlose@gribskovforsyning.dk

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribskovforsyning.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribskovforsyning.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --